Localizations image

Kiedy jest uszkodzona turbina – turbosprężarki diesel

Czas przeczytania tekstu: 15 minut
Ponad 3000 turbosprężarek dostępnych od 390zł!
Oceń:
/ Aktualna ocena: 5

1. TURBOSPRĘŻARKI SKLEP – TURBINA DIESEL samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, maszyny rolnicze, statki, kutry, silniki stacjonarne, ciągniki i inne
Chłodzenie powietrza doładowującego Intercooler.
Doładowanie współczesnych silników spalinowych realizowane jest przy znacznych ciśnieniach powietrza (z wyjątkiem doładowania dynamicznego), co powoduje pewne trudności eksploatacyjne. W trakcie sprężania następuje znaczny wzrost temperatury powietrza, do wartości nawet 50 - 170◦C. Skutkiem tego jest zmniejszenie efektu doładowania w wyniku zmniejszenia masy powietrza doładowującego. W związku z tym, aby uzyskać najkorzystniejsze warunki pracy silnika doładowanego, należy schłodzić to powietrze mniej kiedy turbina diesel mocniej w silnikach benzynowych. Stopień nagrzania powietrza w sprężarce jest bardzo ważnym wskaźnikiem, ponieważ przez zmianę jego gęstości wpływa na współczynnik napełnienia i pozwala podjąć ewentualną decyzję o stosowaniu chłodzenia powietrza doładowującego. Chłodnica powinna być dobierana na podstawie wskaźników konstrukcyjnych, termodynamiczno-technicznych a także eksploatacyjno-ekonomicznych. Do chłodzenia powietrza doładowującego w silnikach samochodowych stosuje się najczęściej chłodnie powietrze-powietrze. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa eksploatacyjnego oraz tym, że możliwe do uzyskania spadki temperatury mogą wynosić nawet 60 - 65◦C. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia delikatnego rdzenia chłodnicy w takim rozwiązaniu do silnika będzie dopływało jedynie mniej powietrza. Jeżeli natomiast zastosowano by chłodnicę typu powietrze-woda, w przypadku jej uszkodzenia wiązałaby się poważna awaria silnika. Ponieważ temperatura cieczy chłodzącej silnik wynosi około 80◦C, powietrze można schłodzić jedynie do temperatury rzędu 90 - 100◦C. W związku z tym efektywny spadek temperatury wynosi jedynie 40◦C.
Do najważniejszych czynników konstrukcyjnych mających wpływ na dobór chłodnicy należy zaliczyć:
- stosunek powierzchni wymiany ciepła do objętości wymiennika,
- stosunek masy chłodnicy do jego objętości,
- stosunek swobodnej powierzchni przepływu powietrza do powierzchni czołowej chłodnicy.
Z kolei do czynników termodynamicznych należy zaliczyć:
- współczynnik przenikania ciepła,
- wydajność chłodzenia na jednostkę objętości chłodnicy,
- wydajność chłodzenia na jednostkę masy chłodnicy,
- opory przepływu chłodnicy,
- stosunek ciepła wymienionego przy różnicy temperatur 1K do mocy niezbędnej do wymuszenia przepływu powietrza.

Schemat chłodzenia powietrza doładowującego - intercooler:

Kolorowy schemat opisujący cyrkulację powietrza doładowania przechodzącego przez międzystopniową chłodnicę - intercooler
Intercooler - schemat chłodzenia powietrza

2. Rozruch silnika z turbosprężarką jak powinien przebiegać
Łatwy rozruch silnika wysokoprężnego w niskich temperaturach otoczenia jest czynnikiem wpływającym w dużym stopniu na jego niezawodność eksploatacyjną, która obok ekonomiczności pracy i toksyczności spalin jest jednym z głównych kryteriów oceny przydatności silnika.
Na właściwości rozruchowe silników wysokoprężnych wpływają następujące czynniki:
- dawka rozruchowa paliwa,
- prędkość obrotowa niezbędna do uzyskania rozruchu,
- minimalny czas obracania silnika rozrusznikiem,
- jakość oleju silnikowego,
- stan instalacji rozruchowej i naładowania akumulatora,
- stopień sprężania,
- bezwładność wirnika turbosprężarki,
- przełożenie rozrusznik-koło zamachowe.
Doładowanie dynamiczne, mechaniczne i Comprex
Użycie doładowania bezsprężarkowego (dynamicznego) nie przyczynia się do żadnych skutków w zakresie prędkości obrotowych odpowiadających rozruchowi silnika, układ bowiem dolotowy silnika jest dostosowany do wywołania zjawisk falowych przy prędkościach obrotowych w obszarze momentu obrotowego do mocy znamionowej. Dlatego też, silnik doładowany w trakcie rozruchu zachowuje się identycznie jak silnik wolnossący. Doładowanie mechaniczne także nie powoduje znaczących zmian w pracy silnika przy prędkości obrotowej rozruchu i nie powoduje niepożądanych skutków. Sprężarka podaje co prawda nieco więcej powietrza do silnika, ale można to skorygować większą dawką paliwa i rozruch nastąpi szybciej. Dzięki temu negatywne skutki rozruchu, tzn. zwiększoną emisję składników toksycznych do atmosfery, można zmniejszyć. Podobnie jest w przypadku doładowania typu Comprex, które łączy w sobie cechy obydwu sposobów doładowania.

3. Turbodoładowanie
Najbardziej rozpowszechnionym obecnie sposobem doładowania jest doładowanie za pomocą turbosprężarki. W rozwiązaniu tym wykorzystuje się bezużyteczną energię pochodzącą od spalin do napędu turbiny połączonej wałkiem ze sprężarką. Mimo wysokiego poziomu zaawansowania konstrukcyjnego silników oraz turbosprężarek, doładowanie to cechuje się pogorszeniem właściwości rozruchowych silnika w wyniku zwiększenia oporów przepływu powietrza w układzie dolotowym. Opory te są zwiększone z tego powodu, że dopływające powietrze musi przepłynąć przez wirnik sprężarki, który jest nieruchomy, bo silnik początkowo nie wytwarza spalin napędzających turbinę. Jednocześnie na pogorszenie właściwości rozruchowych silnika wpływa zmniejszenie stopnia sprężania w silnikach turbodoładowanych, niezbędne do uzyskania przez te silniki dużej sprawności w zakresie średnich i dużych obciążeń. Kiedy jest uszkodzona turbina nie zachodzi już konieczność wymiany nową bardzo drogą można ją profesjonalnie regenerować w naszym Turbo Serwisie w Stalowej Woli.
Wpływ turbodoładowania wyrażający się bezwładnością wirnika turbosprężarki z zachowaniem wszystkich pozostałych czynników jako stałych można prześledzić na przykładzie silnika ciągnikowego Zetor 7501 w wersji wolnossącej i Zetor 8002 w wersji turbodoładowanej (wymiary główne silników są identyczne). Graniczna temperatura silnika doładowanego 8002 wynosiła - 6◦C przy 75-sekundowym czasie rozruchu, z kolei dla silnika wolnossącego w tych samych warunkach -9,5◦C a więc korzystniej o 36,8%. W temperaturze -6◦C silnik bez doładowania uzyskiwał rozruch już po 15 sekundach. W wielu przypadkach by zminimalizować niekorzystne skutki doładowania, stosuje się różne zabiegi regulacyjne jak np. zmniejszenie kąta wyprzedzenia wtrysku dla GMP. Skuteczność takich rozwiązań została jednak okupiona większym emitowaniem zanieczyszczeń i produktów niezupełnego i niecałkowitego spalania w trakcie rozruchu. Badania wpływu na właściwości rozruchowe płynów ułatwiających rozruch przeprowadzono jedynie dla silnika bez doładowania. Zaobserwowano zadowalającą skuteczność płynu, lecz jego działanie ma też niekorzystne skutki eksploatacyjne, m.in. znacznie szybciej zużywają się wkłady łożysk korbowodowych. Dzieje się tak z powodu gwałtownego przyrostu ciśnienia w cylindrze w wyniku wybuchu mieszaniny palnej i płynu rozruchowego, co doraźnie zapewnia skuteczny rozruch, lecz w eksploatacji jest zjawiskiem niepożądanym. Podsumowując, rozruch turbodoładowanych silników wysokoprężnych powoduje pewne problemy. Jest to spowodowane przede wszystkim zwiększonymi oporami w układzie dolotowym, jakie stwarza wirnik sprężarki, który z racji swojej bezwładności nie obraca się, nie dopuszczając powietrza do silnika w chwili rozpoczynania rozruchu Drugim powodem pogorszenia właściwości rozruchowych jest obniżony stopnień sprężania w silnikach doładowanych, mające na celu poprawę sprawności silnika w obszarze średnich i dużych prędkości obrotowych, bez przekraczania dopuszczalnych naprężeń cieplnych i mechanicznych. Problemy te można rozwiązać za pomocą zabiegów regulacyjnych lub też stosując urządzenia ułatwiające rozruch, a uzyskiwane temperatury rozruchu pozwalają na eksploatację silników w naszej strefie klimatycznej.
Turbodoładowanie silnika systemu Hyperbar (turbosprężarki sklep) może zapewnić jego rozruch nawet w temperaturze -50◦C. Uruchomienie silnika „turbinowego” w małym stopniu utrudnia obniżona temperatura otoczenia. Po jego uruchomieniu do kolektora dolotowego jest doprowadzone powietrze sprężone i częściowo podgrzane w sprężarce, co zapewnia udany rozruch silnika.
Recyrkulacja i toksyczność spalin, a turbosprężarka
Rozwój współczesnych silników jak już nam wiadomo, jest kierunkowany przez dwa czynniki: ochroną środowiska naturalnego i oszczędnością paliw płynnych. Czynniki te wpływają w sposób zasadniczy na konstrukcję silników wysokoprężnych a także ich właściwości eksploatacyjne. Powszechnie znanym sposobem poprawy właściwości roboczych silników jest obniżenie toksyczności gazów spalinowych jest ich doładowanie. W najnowszej generacji szybkoobrotowych silników wysokoprężnych, które spełniają wszystkie bardzo rygorystyczne wymagania, stosuje się silniki o wtrysku bezpośrednim, turbodoładowane z chłodzeniem powietrza doładowującego (TDI). Zastosowanie wtrysku bezpośredniego pozwala na spełnienie obydwu kryteriów, gdyż jest to najbardziej ekonomiczny sposób spalania, a co za tym idzie silnik wydziela najmniejszą ilość spalin na jednostkę wyprodukowanej mocy i tym samym mniej szkodliwych składników jest wydalanych do atmosfery. Turbodoładowanie przez zwiększenie masy powietrza dostarczanego do silnika przy znacznej jego turbulencji pozwala na lepsze przygotowanie mieszaniny palnej paliwa z powietrzem a tym samym lepszy przebieg spalania. Dodatkowe schłodzenie powietrza doładowującego poprawia napełnienie cylindra i tym samym stwarza lepsze warunki przygotowania mieszaniny palnej. W silnikach tych istnieją bardzo korzystne warunki do tworzenia się tlenków azotu w efekcie występowania wysokich temperatur oraz dość znacznego nadmiaru powietrza. W związku z tym, że doładowaniu będzie zawsze towarzyszyć nadmiar powietrza, pozostaje jako jedyna droga obniżenie maksymalnych temperatur spalania. Można to wykonać doprowadzając ze świeżym ładunkiem pewną ilość substancji o większej pojemności cieplnej niż mieszanka paliwowo-powietrzna (spaliny). W układach recyrkulacji spalin tę zwiększoną pojemność cieplną wykorzystuje się do obniżenia maksymalnych temperatur spalania, a więc do obniżenia emisji NOx. Wprowadzenie pewnej ilości spalin powoduje znaczne rozcieńczenie ładunku zawartego w cylindrze, wydłużenie czasu spalania oraz wzrost emisji węglowodorów, tlenku węgla i cząstek stałych w wyniku zwiększenia się strefy wygaszania płomienia na ściankach komory spalania. Następuje też niewielkie zwiększenie jednostkowego zużycia paliwa. W aktualnie używanych silnikach wysokoprężnych zasadniczym problemem jest obecność tlenków azotu w spalinach. Są to składniki bardzo toksyczne, których obecność wynika z działania wielu czynników towarzyszących tworzeniu mieszaniny palnej i spalaniu. Doładowanie typu Comprex już w swoim założeniu pozwala na dość łatwe zrealizowanie recyrkulacji spalin (dzięki bezpośredniej ich styczności z powietrzem doładowującym), a tym samym na zmniejszenie zawartości NOx w spalinach przez obniżenie maksymalnej temperatury spalania. Również w nowoczesnych silnikach o zapłonie iskrowym i wtrysku bezpośrednim występują podobne problemy z tlenkami azotu, jak w silnikach wysokoprężnych (z racji dużego współczynnika nadmiaru powietrza), dlatego niezbędna jest recyrkulacja spalin.
Recyrkulacja spalin w silniku z turbodoładowaniem:

Schemat działania zaworu EGR i recyrkulacji spalin
Recyrkulacja spalin w silniku z turbodoładowaniem


Ekonomiczność pracy silnika z turbo
Ogólnie przyjęto, że wskaźnikiem ekonomiczności pracy silnika jest jego jednostkowe zużycie paliwa, ponieważ mówi o tym, ile energii chemicznej zawartej w paliwie trzeba zużyć do wyprodukowania jednostki mocy przez silnik. W silniku doładowanym, z chłodzeniem powietrza doładowującego, obszar najmniejszego zużycia paliwa jest największy i położony bardzo korzystnie, bo w rejonie małych i średnich prędkości obrotowych. Obszar minimalnego jednostkowego zużycia paliwa zajmuje około 25% pola pracy silnika i obejmuje zakres najczęściej wykorzystywanych obciążeń oraz prędkości obrotowych. Takie usytuowanie warstw stałego jednostkowego zużycia paliwa wpływa bardzo korzystnie na eksploatacyjne zużycie paliwa samochodu napędzanego tym silnikiem. Wszelkiego rodzaju dane pokazują, że poza doładowaniem mechanicznym, wszystkie pozostałe omówione rodzaje doładowań wpływają korzystnie na wskaźniki ekonomiczne silników doładowanych. Szczególnie korzystny wpływ ma doładowanie kombinowane z chłodzeniem powietrza doładowującego. Dla przykładu, zużycie paliwa na 100km dla tego samego pojazdu w wersji z silnikiem turbodoładowanym i z doładowaniem kombinowanym, wynosi 14% na korzyść jednostki napędowej z doładowaniem kombinowanym. Przyrównując parametry silnika doładowanego mechanicznie i za pomocą turbosprężarki, można dojść do wniosku, że doładowanie mechaniczne znacznie zmniejsza sprawność w postaci wartości sprężu.
Właściwości dynamiczne turbiny
Elastyczność silnika trakcyjnego wyraża jego zdolność do przystosowania się do nagłej zmiennych obciążeń oraz prędkości obrotowych. Określa ona zdolność silnika do przyspieszania pod obciążeniem. Znacznie korzystniejsze są właściwości dynamiczne samochodu i silnika z doładowaniem typu Comprex. Przebiegi rozpędzania silnika turbodoładowanego i silnika z doładowaniem Comprex napędzających ten sam samochód (16-tonowy Saurer 5 DF) różnią się od siebie w sposób zasadniczy. W przypadku doładowania Comprex nie występuje charakterystyczne „falowanie” prędkości związane z cechami organicznymi doładowania. Wspomniany wyżej silnik Comprex ma znacznie lepsze właściwości dynamiczne, gdyż np. pojazd z tym silnikiem prędkość 30 km/h uzyskuje po 18 s, podczas gdy z silnikiem turbodoładowanym po 37 s, co daje średnio przyspieszenie odpowiednio 0,462 m/s2 i 0,225 m/s2. W porównaniu z turbodoładowaniem, korzystnie kształtują się właściwości dynamiczne silników z doładowaniem kombinowanym, w których luki turbodoładowania wypełnia doładowanie dynamiczne. Ponieważ silniki te są w pewnym zakresie prędkości obrotowych silnikami o prawie stałej mocy lub stałym momencie, ilość niezbędnych przełączeń skrzynki biegów zmniejsza się o 24%, co znacznie ułatwia pracę kierowcy. W efekcie przeprowadzonych badań statystycznych większych próbek poszczególnych rodzajów silników stwierdzono, że opinie o dużej elastyczności silników o zapłonie iskrowym i małej silników o zapłonie samoczynnym nie mają racji bytu. Średnia wartość elastyczności całkowitej silników o zapłonie iskrowym (obliczona dla 206 silników), wynosząca 2,072, jest mniejsza o 6% od średniej elastyczności silników o zapłonie samoczynnym (obliczonej dla 84 silników) i aż o 46% od elastyczności nowoczesnych silników wysokoprężnych TDI. Jeszcze gorzej wygląda porównanie nowoczesnych silników o wtrysku wielopunktowym, których elastyczność jest mniejsza o 76% od elastyczności silników TDI.
Szczególnie nowoczesne silniki benzynowe o wtrysku bezpośrednim borykają się z dość niskim momentem obrotowym. Wynika to z niedopracowania techniki i technologii, jednak wydaje się że jest to rozwiązanie perspektywiczne. Dotychczas przywiązywano szczególną wagę do zmniejszania toksyczności spalin, stąd poszukiwania nowych systemów zasilania silnika powietrzem i paliwem, a do problemu elastyczności przykładano mniejszą wagę. Wydaje się, że problem ten zostanie z powodzeniem rozwiązany w silnikach benzynowych, z jednoczesnym zachowaniem dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska.

Mniejsza pojemność silników w cale nie musi oznaczać mniejszej mocy; wykres:

pojemność silników - wykres
Pojemność silników a wzrost mocy - wykres


KIEDY JEST USZKODZONA TURBINA

Awaryjność turbosprężarek samochodowych
Bardzo duża prędkość obrotowa wirników, wynosząca 40,000 - 180,000 obr/min i wysoka temperatura spalin, dochodząca do 700◦C, powodują, że turbosprężarka jest zespołem bardzo wrażliwym na wszelkie odstępstwa od przyjętych warunków eksploatacji. Wyważenie statyczne i dynamiczne oraz właściwe smarowanie są najskuteczniejszymi wskaźnikami jej poprawnego działania. Wyważenie wirników oraz wałka musi zapewnić możliwie idealny ruch osiowy z niewielkim promieniowym momentem. W obrębie łożysk nie mogą występować zakłócenia wirowania, ponieważ powodują one znaczną niewspółosiowość wirowania wału. Spowodowana jest ona najczęściej wadami smarowania lub niewłaściwym wyważeniem wirnika. Ścisłe pasowanie części, przy dużych prędkościach obrotowych i wysokiej temperaturze pracy wymagają stałego dostarczania czystego smaru – oleju silnikowego. W przypadku niewystarczającego smarowania w czasie pracy silnika z całkowitym obciążeniem może nastąpić styk części wirujących z nieruchomymi, co doprowadzić może do poważnego uszkodzenia zespołu.
Najczęściej występujące przyczyny uszkodzenia turbosprężarek to:
- brak smarowania lub niewystarczające smarowanie,
- zanieczyszczony olej,
- brud i obce ciała na wlocie i wylocie turbosprężarki,
- wysoka temperatura na wylocie turbosprężarki,
- wysokie ciśnienie na wlocie turbosprężarki,
- wady materiału i wykonania,
- niewystarczające smarowanie.
Zadaniem oleju silnikowego jest nie tylko smarowanie turbosprężarki lecz również jej chłodzenie. Brak lub niewystarczające smarowanie przyczyniają się głównie do powiększenia luzów wału oraz uszkodzenia łożysk, co powoduje szybsze zużycie się łożyskowania a nawet samej turbosprężarki. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego smarowania należy sprawdzić:
- ciśnienie oleju dostarczanego do turbosprężarki,
- drożność dopływu oleju z silnika,
- rodzaj i stan fizyczny oleju,
- działanie zaworu olejowego turbosprężarki.
Przegrzanie turbosprężarki powodować może, że łożyska będą zdeformowane i porysowane, a otwory olejowe i rowki uszkodzone. Wtórnymi uszkodzeniami, które mogą powstać, są:
- zakleszczenie i uszkodzenie wirnika sprężarki,
- uszkodzenie wirnika turbiny,
- zgięcie lub pękniecie wału,
- zniszczenie uszczelnień w obudowie,
Zanieczyszczenie smaru, oleju powoduje często niedrożność wewnętrznych kanałów oleju i przyczynia się do niewystarczającego smarowania. Brud i zanieczyszczenia dostają się najczęściej wskutek konieczności ominięcia filtra lub zaworu na turbosprężarce w wyniku zbyt niskiego ciśnienia w układzie smarowania. Zanieczyszczony olej powoduje przede wszystkim porysowanie wału, zatkanie kanałów oleju i porysowanie łożysk. Jako wtórne pojawiają się uszkodzenia uszczelnień, osady węglowe na wale, wirnikach turbiny i sprężarki, złe smarowanie, zatarcie wału, niewspółosiowość wału oraz w konsekwencji styk wirników z obudową. Brud i obce ciała na wlocie i wylocie na pewno uszkodzą wirnik i turbinę sprężarki, powodując łamanie łopatek oraz poważne awarie. Ciała te dostają się najczęściej przez uszkodzone filtry powietrza lub nieszczelne przewody dolotowe. Jako pierwsze powstają erozja oraz uszkodzenia wirnika sprężarki, wżery lub deformacje wirnika turbiny. Wysoka temperatura wylotowa, a więc przeciążenie cieplne turbiny, przyczynia się do zwęglania oleju smarnego, niewystarczającego smarowania, powoduje uszkodzenia końców łopatek turbiny oraz łożysk. Wysoka temperatura powoduje ponadto erozję obudowy turbiny, stwarza wżery i osady na jej tarczy, zatkanie kanałów olejowych oraz uszkodzenie uszczelnień. Jako wtórne mogą wystąpić brak smarowania i niewyważenie wirnika turbiny. Wysokie ciśnienie wylotowe powoduje zwiększenie siły osiowej działającej na turbinę, wypychanie uszczelnień z rowków oraz ich przyspieszone zużycie w trakcie pracy turbosprężarki. Spowodowane jest ono ograniczonym wylotem spalin z turbiny. Po demontażu turbosprężarki powinno się sprawdzić stan wirników i obudowy, a następnie łożysk. Przy uszkodzonych wirnikach i jednoczesnym braku uszkodzeń łożysk można zakładać, że uszkodzenie jest spowodowane wadami wykonania, materiału lub obcymi ciałami na wlocie lub wylocie turbosprężarki. Uszkodzone łożyska sugerują pozostałe przyczyny awarii. Potem sprawdza się drożność kanałów olejowych, poprawne funkcjonowanie zaworu olejowego, stan filtrów oraz działanie samego silnika.

Uszkodzony wirnik turbosprężarki:

Uszkodzenia spowodowane ocieraniem wałka turbosprężarki o wnętrze korpusu
Uszkodzony wirnik turbosprężarki

Komentarze

Zygmunt 2023-01-24 14:28:46

Uszkodzenie turbosprężarki w silniku diesel może objawiać się na różne sposoby, takie jak: spadek mocy silnika, hałas podczas przyspieszania, dym z rury wydechowej, wzrost poziomu oleju w silniku, trudności w uruchamianiu silnika, przegrzewanie silnika. Ważne jest jednak pamiętać, że nie zawsze te objawy oznaczają uszkodzenie turbosprężarki, mogą to być również inne problemy z silnikiem, dlatego zawsze należy skonsultować się z mechanikiem w celu prawidłowej diagnozy. Regularna konserwacja, taka jak wymiana oleju i utrzymanie czystości silnika, może pomóc w zapobieganiu uszkodzeniom turbosprężarki.

Grzegorz 2020-03-05 08:57:48

Czasami jak już słychać charakterystyczny dźwięk uszkodzonej turbiny może być za późno, trzeba uważać, aby w tym czasie nie uszkodziła innych podzespołów i szybko działać.

kuchniak7987415 2019-10-17 11:21:06

Nieważne jakim dieselkiem jeździsz, bądź wyczulony na dźwięk uszkodzonej turbiny

Lepo 2019-08-27 08:50:18

Dużo tych możliwych uszkodzeń, warto bać o turbinę i całe auto, bo jak widać każda pierdoła przyczynia się do uszkodzenia

Dodaj komentarz

Loader
Wystąpił błąd.
Wystąpił błąd.
Wystąpił błąd.
Przy jakich obrotach załącza się turbina w benzynie? 27 września 2022

Przy jakich obrotach załącza się turbina w benzynie?

Przy jakich obrotach załącza się turbina w benzynie? Standardowa turbina w ...

Uszkodzony wąż turbiny   Objawy 15 lutego 2021

Uszkodzony wąż turbiny Objawy

Dobiegający gwizd z okolic turbosprężarki wywołać może również uszkodzony wąż tur...

Co to jest przeładowanie turbiny? 18 listopada 2021

Co to jest przeładowanie turbiny?

Co to jest przeładowanie turbiny?Występowanie zbyt wysokiego ciśnienia doładowania w t...

Phone icon
Zadzwoń i sprawdź +48 609 707 060
Call icon

Zadzwoń do nas:

+48609707060
lub

Zostaw nam swój numer

Nr loader
Wpisz poprawny numer
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. RODO