Localizations image

Regulamin sklepu z turbosprężarkami Regeneracja Turbosprężarek

Ponad 3000 turbosprężarek dostępnych od 390zł!
Oceń: / Aktualna ocena: 4.79

REGULAMIN SKLEPU

1. Informacja o firmie

Sklep regeneracja-turbosprezarek.pl jest prowadzony przez firmę Bosch Service Dariusz Pawlik z siedzibą w Stalowej Woli ul. KEN 20, nr NIP  8651013858, nr REGON 830245791. Poniższy regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym regeneracja-turbosprezarek.pl. Zawarte w poniższym Regulaminie postanowienia, wytyczne i zasady składania zamówień, zawierania umów, a także odstąpienia od transakcji i rozwiązywania umów, należy traktować jako wiążące, jeśli nie stoją w sprzeczności z indywidualnymi ustaleniami z Klientem.

2. Dane kontaktowe firmy

Bosch Service Dariusz Pawlik
ul. KEN 20
37-450 Stalowa Wola
e-mail: pawlik.sw@bosch-service.pl
telefon komórkowy: +48 725 802 802

3. Wykorzystane w regulaminie definicje

3.1. Klient – osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca jednym z wyżej wymienionych, również o nadanej szczególnej zdolności prawnej, która korzysta ze sklepu internetowego regeneracja-turbosprezarek.pl
3.2. Ustawa KC – ustawa Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3.3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
3.4. Sklep – dostępny pod adresem regeneracja-turbosprezarek.pl internetowy serwis, za którego pośrednictwem Klient lub Konsument może w szczególności składać oferty zakupienia oferowanych przez Sprzedawcę produktów lub usług.
3.5. Sprzedawca – firma Bosch Service Dariusz Pawlik, która jest właścicielem serwisu internetowego i świadczy usługi za jego pośrednictwem.
3.6. Towar – rzecz ruchoma bądź usługa, której realizację przez Sprzedawcę należy traktować jako zakup Towaru.
3.7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta lub Konsumenta o gotowości do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.
3.8. Umowa – oznacza porozumienie prawne pomiędzy stronami Klienta (lub Konsumenta) a stroną Sprzedawcy, zawarte na odległość, określające szczegóły realizacji Zamówienia, na zasadach zawartych w Regulaminie, jeśli nie stoją one w sprzeczności z indywidualnymi ustaleniami między stronami.
3.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
3.10. Regulamin – poniższy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego regeneracja-turbosprezarek.pl.

4. Postanowienia ogólne

4.1. Wszystkie Zamówienia przyjmowane przez sklep regeneracja-turbosprezarek.pl realizowane są zgodnie z niniejszym regulaminem, po zawarciu Umowy.
4.2. Obowiązującym w zawieraniu Umowy językiem jest język polski, o ile nie zostały zaakceptowane przez Klienta oraz Sprzedawcę inne warunki zawarcia Umowy.
4.3. Sprzedaż następuje na terytorium Polski, z tego też względu adres do wysyłki i rozliczeń musi znajdować się w Polsce.
4.4. Zamówienie należy traktować jako Umowę tylko i wyłącznie w wypadku wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres mailowy.
4.5. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby prezentowane w serwisie Towary były dostępne, oraz ma obowiązek dostarczenia Towaru wolnego od wad fizycznych lub prawnych. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności, aby dostęp do Sklepu był możliwy dla wszystkich zainteresowanych ofertą Sklepu Klientów, za pośrednictwem najpopularniejszych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń i połączeń internetowych.
4.6. Do korzystania niezbędnym jest posiadanie dostępu do Internetu, za pośrednictwem urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową.
4.7. Dostęp do Regulaminu Sklepu jest możliwy w dowolnym momencie za pośrednictwem odsyłacza na stronie internetowej regeneracja-turbosprezarek.pl, skąd można pobrać go w wersji elektronicznej lub wydrukować.
4.8. Dostępne na stronie serwisu internetowego informacje o Towarach należy traktować jako zaproszenie Klienta przez Sprzedawcę do zawarcia Umowy (na podstawie art. 71 Kodeksu Cywilnego).
4.9. Zakazane jest wykorzystywanie strony internetowej Sklepu, Sklepu Internetowego lub usług świadczonych przez Sprzedawcę w sposób bezprawny, sprzeczny z prawem, niezgodny z dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający szeroko rozumiane dobra osobiste osób trzecich (w tym Klienta, Sprzedawcy i kontrahentów Sprzedawcy).
4.10. Jedynym właścicielem poniższego regulaminu jest Sprzedawca.
4.11. Kontakt telefoniczny oraz mailowy według danych wymienionych w punkcie 2 Regulaminu jest możliwy w godzinach pracy Sklepu t.j. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00, z wyjątkiem dni objętych zakazem handlu i dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Usługi nieodpłatne

5.1. Sprzedawca prowadzi drogą elektroniczną darmowe usługi na rzecz Klientów, w skład których wchodzą:
5.1.1. Formularz kontaktowy;
5.1.1.1. Formularz kontaktowy jest usługą świadczoną na rzecz Klienta nieodpłatnie, a polegającą na umożliwieniu wysłania za pomocą formularza umieszczonego na stronie Sklepu regeneracja-turbosprezarek.pl wiadomości do Sprzedawcy.
5.1.1.2. Odstąpienie od korzystania z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości elektronicznych do Sprzedawcy.
5.1.2. Newsletter;
5.1.2.1. Newsletter jest usługą świadczoną na rzecz Klienta nieodpłatnie, a polegającą na przesyłaniu przez Sprzedawcę wiadomości do Klienta, zawierających informacje na temat nowych produktów lub usług pojawiających się w ofercie Sprzedawcy.
5.1.2.2. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, poprzez dokonanie subskrypcji t.j. przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Potwierdzenie otrzymania takiej subskrypcji Klient otrzyma na podany w formularzu adres mailowy. Z tą chwilą między Sprzedawcą a Klientem zawarta zostaje Umowa o świadczenie usługi Newsletter.
5.1.2.3. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę drogą elektroniczną do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji poprzez pozostawienie swojego adresu e-mail w odpowiednim, przeznaczonym do tego formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie Sklepu.
5.1.2.4. Odstąpienie od korzystania z usługi Newsletter możliwa jest w każdej chwili i polega na wypisaniu się z subskrypcji poprzez odnośnik zawarty w każdej wiadomości Newsletter lub za pośrednictwem Konta Klienta, poprzez aktywację odpowiedniego pola, lub osobisty kontakt mailowy, na adres mailowy Sklepu. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usługi Newsletter należy uznać za wiążące jedynie po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia wysłanego drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
5.1.3. Prowadzenie Konta Klienta;
5.1.3.1. Prowadzenie Konta Klienta jest usługą świadczoną na rzecz Klienta nieodpłatnie, a polegającą na udostępnieniu Klientowi specjalnie przygotowanego panelu, którego zadaniem jest umożliwienie Klientowi modyfikacji danych, według których dokonywał rejestracji w Sklepie, aktywacji pozostałych Usług nieodpłatnych, śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz dostępu do historii zamówień, które na rzecz Klienta zostały zrealizowane lub od których strony odstąpiły.
5.1.3.2. Z usługi Prowadzenie Konta Klienta może skorzystać każdy Klient, poprzez dokonanie rejestracji t.j. przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Potwierdzenie rejestracji w serwisie Klient otrzyma na podany w formularzu adres mailowy. Z tą chwilą między Sprzedawcą a Klientem zawarta zostaje Umowa o świadczenie usługi Prowadzenie Konta Klienta.
5.1.3.3. Odstąpienie od korzystania z usługi Prowadzenie Konta Klienta możliwa jest w każdej chwili i polega na wysłaniu żądania usunięcia Konta Klienta poprzez odnośnik zawarty w panelu Konta Klienta lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu lub osobisty kontakt mailowy, na adres mailowy Sklepu. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usługi Prowadzenie Konta Klienta należy uznać za wiążące jedynie po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia wysłanego drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
5.1.3.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji żądania usunięcia Konta Klienta w czasie do 14 dni od otrzymania takiego żądania przez Sprzedawcę.
5.1.3.5. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta, a także Usług nieodpłatnych w przypadku:
5.1.3.5.1. Gdy jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, w szczególności w przypadku próby przełamania zabezpieczeń Sklepu lub serwisu, na którym działa strona internetowa Sklepu.
5.1.3.5.2. Wykorzystywania świadczonych przez Sprzedawcę usług i zasobów należących do Sprzedawcy w sposób niezgodny z Regulaminem, niezgodny z prawem autorskim lub w jakikolwiek inny sposób działający na szkodę Sprzedawcy, innych Klientów i osób trzecich.
5.1.3.6. Sprzedawca zobowiązuje się do zawiadomienia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta lub Usług nieodpłatnych.
5.1.3.7. Sprzedawca nie jest zobowiązany do podania przyczyny zablokowania Klientowi dostępu do podanych w pkt. 5 Regulaminu, jeśli przyczyny stoją w rażącej sprzeczności z przyjętym prawem, obyczajami lub Regulaminem serwisu.

6. Przyjmowanie i realizacja Zamówień

6.1. Sprzedawca za pośrednictwem Internetu prowadzi Sklep dostępny pod adresem www.regeneracja-turbosprezarek.pl, z pomocą którego sprzedaje Towary.
6.2. Zamówienia od Klientów przesyłane za pomocą strony internetowej Sklepu przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
6.3. Zamówienia od Klientów przesyłane za pomocą adresu e-mail lub telefonicznie przyjmowane są w godzinach pracy Sklepu, według szczegółowych wytycznych w punkcie 4.11 Regulaminu.
6.4. Wywiązanie się z Umowy, zawartej na podstawie Zamówienia, nie będzie możliwa w przypadku podania przez Klienta niepoprawnych danych i może spowodować opóźnienie realizacji Zamówienia, bądź całkowicie je uniemożliwić.
6.5. Możliwość złożenie zamówienia przez stronę internetową Sklepu Klient posiada po uprzedniej rejestracji i logowaniu w panelu Sklepu.
6.6. Zamówienie składane jest przez Klienta poprzez wybór odpowiedniej opcji (Dodaj do Koszyka) umieszczonej na stronie internetowej Sklepu. W celu właściwej rejestracji i późniejszej realizacji złożonego przez Klienta Zamówienia należy postępować według instrukcji pojawiających się po wyborze opcji "Dodaj do Koszyka".
6.7. ZAMÓWIENIE BEZ REJESTRACJI nie jest możliwe
6.8. Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy, będącej bezpośrednim następstwem przyjęcia Zamówienia i wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do Klienta, jedynie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta.
6.9. Sprzedawca podejmuje się realizacji zamówienia jedynie pod warunkiem dostępności towaru w stanie magazynowym lub u dostawców Sprzedawcy.
6.10. W przypadku niedostępności towaru Sprzedawca zobowiązuje się poinformować o zaistniałym fakcie Klienta w sposób mailowy, telefoniczny lub poprzez panel serwisu, w którym działa Sklep. Poinformowanie Klienta o niedostępności towaru odbędzie się w takim wypadku bezwzględnie przed przesłaniem Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a Klient podejmie decyzję odnośnie dalszej częściowej realizacji Zamówienia, lub odstąpienia od całości Zamówienia.
6.11. Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiany jest i dołączany do Towaru dowód sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, zgodnie z wolą Klienta.

7. Dostawa i czas realizacji Zamówienia.

7.1. Sklep podczas realizacji dostawy Zamówień korzysta z usług firm kurierskich, w tym: DPD. Z tego też względu:
7.1.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub zagubione przez firmę kurierską przesyłki.
7.1.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które na skutek podania przez Klienta niewłaściwego lub niedokładnego adresu zostały niedostarczone lub opóźnione.
7.1.3. Koszty dostawy oraz szczegółowy opis podwykonawców, z których usług korzysta Sprzedawca, dostępne są na podstronie Sklepu.
7.2. Ze względu na specyfikę oferowanych przez Sklep Towarów, konieczne jest indywidualne ustalenie szczegółów realizacji Zamówienia, w szczególności w przypadku:
7.2.1. Gdy zamawiany Towar nie jest rzeczą ruchomą, a realizacją usługi.
7.2.2. Gdy cena Towaru nie jest jasno określona.
7.2.3. Gdy dostępność Towaru nie jest jasno określona

8. Ceny towarów i metody płatności

8.1. Do czasu uiszczenia przez Klienta pełnej należności za Towar, pozostaje on własnością Sprzedawcy.
8.2. Ceny Towarów widoczne w Sklepie są cenami brutto.
8.3. Parametr "Cena na telefon" oznacza, że wycena Towaru następuje indywidualnie z Klientem po przez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.
8.4. Podane ceny nie obejmują kosztów transportu oraz ewentualnej kaucji zwrotnej.
8.5. Wśród metod płatności obsługiwanych Klient posiada możliwość zapłaty:
8.5.1. IAI PAY
8.5.2. Przelew tradycyjny

9. Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru

9.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
9.2. Aby odstąpić od Umowy, Klient zobowiązany jest do wyrażenia woli poprzez wystosowanie odpowiedniego, jednoznacznego oświadczenia o decyzji odstąpienia od Umowy.
9.3. Nie można odstąpić od Umowy po upływie 14 dni od daty otrzymania Towaru bez podania przyczyny.
9.4. Odstępując od Umowy, Klient zobowiązuje się do odesłania Towaru w terminie nie późniejszym niż 14 dni od odstąpienia od Umowy.
9.5. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostawy Towaru do Klienta. Zwrot pieniędzy odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu Towaru.
9.5.1. Zwrot płatności odbędzie się w sposób, w jaki płatność została dokonana, jeśli nie dojdzie do ustaleń stojących w sprzeczności z powyższym. Klient nie poniesie kosztów związanych ze zwrotem pieniędzy.
9.5.2. Ze względu na ciążący na odstępującym od Umowy Kliencie pokrycia kosztów wysyłki zwrotnej, Sprzedawca zastrzega, że nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
9.6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy proponowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych poniesionych kosztów.
9.7. W przypadku gdy zamówiony przez Klienta Towar w jakikolwiek sposób nie był zgodny z zamówieniem, w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez Sklep usług, Sprzedawca obliguje Klienta do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany Towaru na inny, na swój koszt. W przypadku niedostępności reklamowanego Towaru w Sklepie i braku możliwości wymiany Towaru na inny, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do zwrotu środków pieniężnych za zakupione Towary.
9.8. W przypadku zmniejszenia wartości towaru spowodowane niewłaściwym charakterem działań wykorzystanych do stwierdzenia jego sprawności lub jego uszkodzenia spowodowanego tymi działaniami, odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ponosi Klient.
9.9. Klient nieposiadający statusu Konsumenta, nie może być traktowany jako Konsument, więc nie może korzystać z prawa, o którym mowa jest w pkt. 9.1. Regulaminu. Stosunek prawny takiego Klienta do Sprzedawcy, Umowy, Towaru i prawa określają przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.10. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


10. Wady fizyczne i prawne Towarów

10.1. Wszystkie oferowane przez Sklep Towary należy traktować jako części przeznaczone do montażu w specjalistycznym warsztacie lub pracowni.
10.2. Dostępne w Sklepie Towary są fabrycznie nowe, jeśli nie określają tego inaczej dane w opisie produktu. Towary są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polskim rynku.
10.3. Sklep odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne towaru, w rozumieniu art. 556 i 556.1 Kodeksu cywilnego.
10.4. W przypadku gdy Towar ma wadę, Klient może zażądać od Sprzedawcy nieodpłatnego usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, wnieść o obniżenie ceny uszkodzonego towaru lub o odstąpienie od umowy.
10.5. Sklep rozpatrzy wniesioną przez Klienta reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w regulaminowym terminie Sklep zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu na rozpatrzenie reklamacji o 14 dni, po uprzednim poinformowaniu o zaistniałym fakcie Klienta. Po upływie tego czasu lub braku informacji ze strony Sklepu przed upływem 14 dni od otrzymania reklamacji, reklamację należy uznać za rozpatrzoną przez Sklep bezwzględnie na korzyść Klienta.
10.6. W przypadku niezgodności Towaru z Umową należy:
10.6.1. Odesłać Towar w oryginalnym opakowaniu na adres Sklepu, pkt 1 i 2 Regulaminu.
10.6.2. Wskazać, na czym według Klienta polega owa niezgodność oraz określić rodzaj żądania.
10.6.3. Podać dane kontaktowe (adres, adres e-mail, numer telefonu)
10.6.4. Zgłoszenie reklamacyjne można wypełnić ręcznie na dołączonym do wysyłki formularzu, za pomocą odpowiedniej funkcji w Sklepie lub mailowo, z zachowaniem przyjętej formy zgłoszenia reklamacyjnego.
10.7. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru wykryta została przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru.
10.8. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę Towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady zgodnie z paragrafem 1 i 2 art. 568 Kodeksu Cywilnego.

11. Reklamacje

11.1. Wszystkie reklamacje związane z realizacją Umowy, bądź Towarem, Klient może kierować na adres Sklepu, adres mailowy Sklepu lub telefonicznie, po uprzednim wypełnieniu formularza reklamacyjnego.
11.2. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji przez Sklep jest potwierdzenie zakupu Towaru w Sklepie w postaci paragonu lub faktury VAT.
11.3. Sprzedawca zobowiązuje Klienta do sprawdzenia stanu przesyłki przy odbiorze, jeśli nie spowoduje to poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów, w trosce o zadowolenie Klienta. W przypadku uszkodzenia mechanicznego przesyłki lub stwierdzenia braków w Towarze, prosimy o zażądanie od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawieniu egzemplarza takiego protokołu Klientowi, koniecznie w dniu dostawy. Ułatwi to znacząco rozwiązanie problemu i skróci czas realizacji.
11.4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia żądania wystosowanego przez Klienta.
11.4.1. Nieustosunkowanie się przez Sklep do żądania Klienta, w terminie 14 dni od jego złożenia skutkuje automatycznym uznaniem reklamacji na korzyść Klienta.
11.4.2. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Zwrot kosztów przesyłki zwrotnej z tytułu uznania reklamacji nastąpi po jej pozytywnym rozpatrzeniu.
11.5. Klient może zgłosić reklamację w związku z korzystaniem ze świadczonych przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych, za pośrednictwem poczty mailowej na adres mailowy Sklepu lub formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Obie formy powinny zawierać opis problemu, z jakim zetknął się Klient.
11.6. W przypadku niejasności lub problemów z interpretacją informacji zawartych w opisie produktu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o uprzedni kontakt przed złożeniem Zamówienia ze Sprzedawcą, Sklepem lub Biurem Obsługi Klienta.

12. Gwarancja

12.1. Sklep regeneracja-turbosprezarek.pl nie jest producentem towarów.
12.2. Towary sprzedawane przez Sklep są objęte dwuletnią gwarancją z tytułu rękojmi, roczną gwarancją w przypadku kiedy nie można zastosować prawa do rękojmi – Regulamin pkt. 10.7. i podpunkty.
12.2.1. Sklep nie może zapewnić na Towary używane, gwarancji innej niż 14-dniowa gwarancja rozruchowa.
12.3. Towar fabrycznie nowy podlega gwarancji producenta na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym producenta.
12.4. Reklamacje nowego Towaru Klient może stosować bezpośrednio do producenta Towaru lub za pośrednictwem Sklepu.
12.5. Reklamacje z tytułu gwarancji nie wpływają na uprawnienia z tytułu rękojmi.
12.6. Jeśli dostarczony Towar nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji.
12.7. Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe niepowstałe w wyniku niewłaściwego montażu, eksploatacji lub przedwczesnego zużycia wywołanego niewłaściwym stanem maszyny lub podzespołów maszyny, w której zainstalowany został Towar.
12.8. Roszczenia z tytułu gwarancji nie obejmują kosztów dodatkowych, na które narażony został Sprzedawca, w szczególności: montaż, demontaż, badania diagnostyczne i transport.

13. Ochrona danych osobowych


13.1. Administratorem danych osobowych jest Bosch Service Dariusz Pawlik z siedzibą w Stalowej Woli ul. KEN 20., nr NIP 8651013858, nr REGON 830245791.

13.2. Dane osobowe klienta będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), w celu świadczenia usług sprzedaży – w tym realizacji zamówienia, podjęcia lub dostarczenia przesyłki, a także prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i w zakresie  niezbędnym do realizacji umowy.

13.3. Klient zgodnie z art. 16 – 21 RODO posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w tym celu powinien skontaktować się z administratorem danych osobowych. Klient posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa. Administrator zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych Klientów z należytą starannością z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa mających zapewnić bezpieczeństwo dobru osobistemu Klienta, jakim są jego dane osobowe, poprzez uniemożliwienie dostępu do tych danych osobom trzecim do tego nieupoważnionym.

13.4. Podejmując subskrypcję usług nieodpłatnych Klient, zgadza się na politykę prywatności firmy, której opis znajduje się w opcji Polityka Prywatności dostępnej na stronie internetowej serwisu.

14. Postanowienia końcowe.

14.1. Regulamin określa zasady, według których działa Sklep, opisuje procedurę sprzedaży, a także wynikające z tytułu zawarcia Umowy prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta. Złożenie Zamówienia jest jednocześnie deklaracją, iż Klient Regulamin zna i akceptuje bez zastrzeżeń. Brak zgody na informacje, regulacje i postanowienia zawarte w Regulaminie skutkują brakiem możliwości zawarcia Umowy.
14.2. Sklep zobowiązuje się do rozstrzygania wszystkich sporów powstałych w wyniku realizacji Umowy polubownie. Brak możliwości rozwiązania problemu polubownie skutkować będzie przeniesieniem odpowiedzialności rozwiązania problemu na odpowiedni Oddział Sądowy, lokalny dla Sklepu, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.
14.3. W przypadku powstania sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem, rozstrzygnięcie takiego sporu przekazane zostanie odpowiedniemu Oddziałowi Sądowemu, lokalnego dla Sklepu.

Phone icon
Zadzwoń i sprawdź +48 609 707 060
Call icon

Zadzwoń do nas:

+48609707060
lub

Zostaw nam swój numer

Nr loader
Wpisz poprawny numer
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności w celach niezbędnych do przeprowadzenia kontaktu i realizacji wybranej usługi. Wysyłając formularz kontaktowy Klient wyraża wolę kontaktu firmy z jego osobą. Niezbędne do tego dane są wykorzystywane jednorazowo, nie są przechowywane, udostępniane, przetwarzane ani odsprzedawane jakimkolwiek podmiotom. Do momentu kontaktu administratorem danych pozostaje BSDP.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. RODO